Besluitenlijst VNCC Najaarsvergadering 7 november 2017.

 

 

 

Aanwezig: Leo Huurneman, Henk Voortman, Theo Pots, Gerard Scholten, Rick te Morsche notulen en Hans Seelen voorzitter

 

Afwezig: Henk Geerink en Hendri Eggink

 

1             Opening: Henk Geerink is door de NPO onderscheiden met de gouden NPO speld. Het bestuur van de VNCC stelt de vergadering voor om Henk Geerink te benoemen tot erelid van de VNCC. De vergadering gaat hiermee akkoord.

 

2             Besluitenlijst: Wordt ongewijzigd goed gekeurd.

 

3             Ingekomen stukken: Geen

 

4             Mededelingen bestuur:

 

  • Op de nieuwe poulebrief ontbreekt volgnummer 26.

  • VNCC gaat zich promoten op de Noordelijke kampioenen dag d.d. 6 januari 2018, dit om meer leden van de Afdelingen 10- en 11 te werven.

  • In 2017 waren er voor elke wedvlucht, vlucht sponsoren.

  • Er zal nog een evaluatie met de DAT plaatsvinden. Klaas Mulder vraagt of bestuur VNCC de jonge duiven op het programma van de VNCC wil houden. Antwoord bestuur: Bestuur wil jonge duiven vluchten op het VNCC programma houden. Het NPO Marathon vliegprogramma 2018 versie 7.0 is door de NPO vastgesteld. Opmerking in versie 7.0 staat dat sector 3 en 4 gezamenlijk naar Perigueux gaan. Afdeling 10 wil dit niet. De neutralisatie commissie heeft tijdens de NPO een nieuwe regeling voor de neutralisatie tijdens de ZLU gepresenteerd. Hier zal in het voorjaar 2018 nadere info over volgen.

  • Tijdens een onderhoud met bestuur Afd. 9 heeft de VNCC haar bezorgdheid uitgesproken over het feit dat er nog steeds duiven te laat gemeld worden. Dit jaar is er door bestuur VNCC bij de wedvlucht Orange, een duif uit concours genomen die ’s avonds geconstateerd was en pas de volgende ochtend gemeld. Afd. 9 zal dit bespreken tijdens de NPO vergadering.

  • De bonnenverkoop van de VNCC via Toppigeons loopt nog t/m 12-11-2017.

 

5     Bestuursverkiezing: Hendri Eggink is aftredend en wordt door de vergadering voor een nieuwe termijn herkozen. Henk Geerink heeft aangegeven niet voor een nieuwe termijn als voorzitter beschikbaar te zijn. Het bestuur stelt de vergadering voor om Benno Kastelein tot nieuwe voorzitter van de VNCC te benoemen.            De vergadering is accoord, onder applaus neemt Benno plaats achter de bestuurstafel.

 

6     Bespreking vliegprogramma 2018: Zie ook punt 4 mededelingen. Tijdens de NPO vergadering is het vliegprogramma 2018 vastgesteld. Voor het VNCC betekent dit: 1 juni Limoges, 15 juni St. Vincent, 22 juni Perigueux, 6 juli Dax, 13 juli Orange, 27 juli Bergerac en 3 augustus Cahors. 18 augustus Sector JD, 1 sept Nationale JD vlucht en 15 sept Sector Melun. Het jonge duivenprogramma is niet definitief.

 

7     Vaststellen data 2018: 20 februari Contactpersonen, 3 april voorjaarsledenvergadering, 3 november Feestmiddag, 6 november najaarsledenvergadering.

 

8     Rondvraag: Klaas Mulder wil dat er meer activiteiten via de website worden aangekondigd: agenda vergadering, vluchtverslagen, info feestmiddag. Bestuur is het er mee eens en probeert een beheerder voor de website te vinden. Klaas wil ook graag dat er bij het melden de getekende doorgegeven kan worden. Verder zie Klaas graag dat er 10 oude kampioensduiven worden gehuldigd. Bestuur neemt dit mee. Jan Morsink vraagt of er naast Barcelona nog één of meerdere attractievluchten door de VNCC worden aangeboden b.v. Munchen of Limoges (najaar). Bestuur gaat dit bespreken. Veder wil Jan dat er op de site meer info van de NIC’s wordt geplaatst. B.v. aantal duiven en inkorftijden. Borne zet dit op TT, Jan geeft aan dat ze in Marle TV’s zonder teletekst kopen. Verder wil Jan dat de contributie via Incasso geregeld moet worden en dat wat hem betreft de contactpersonenavond wel achterwege gelaten kan worden. Kost veel geld en de animo is minimaal. Voor contactpersonen uit Afd. 10 en 11 is het te verder om er voor naar Enter te komen. Bestuur zal deze zaken bespreken. RCBD vraagt of de poulebrieven na inkorving via een scan aangeleverd kunnen worden. Bestuur geeft aan dat dit voor kleine inkorfcentra mogelijk is. Grote inkorfcentra (Borne) mogen via de post of bezorgservice aan blijven leveren. Keuze blijft voor inkorfcentra vrij.

 

9     Sluiting